Hong Kong 香港
i.communicreation ltd.  意域廣告有限公司
B1, 12/F, galaxy factory building, 25-27 luk hop street,
san po kong, kowloon, hong kong
香港九龙新蒲岗六合街25-27号嘉时工业大厦12楼B1座
Tel : +852 2321 9280      Fax : +852 2321 9712

Shenzhen 深圳
深圳意域信息咨询有限公司
深圳市罗湖区中兴路239号外贸集团大厦28楼2806室
电话:+0755 8236 7254 / 8231 1147      传真:+0755 8236 9787

Contact  联络人
Stephen Woo  武先生 / stephen@i-c.com.hk
Vincent Chou  邹先生 / vincent@i-c.com.hk